Tilsynserklæring 2016-2017

Skolens tilsynsførende, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Erklæringen skal ifølge Undervisningsministeriets regler offentliggøres på skolens hjemmeside. Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet. De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

Karsten Pedersen er Viborg private Realskoles nuværende certificerede tilsynsførende, og han er valgt som tilsynsførende for perioden: April 2017 – april 2021. Mailadresse: karstenpedersen@outlook.dk

Regelgrundlaget for tilsynet med VpR fremgår af “Bekendtgørelse om lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, hvor der i § 9a blandt andet står, at forældrekredsen og bestyrelsen i fællesskab skal sikre, at en tilsynsførende varetager tilsynet med:

 1. elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.
 2. at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og
 3. at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2: Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Den tilsynsførende skal være certificeret af Undervisningsministeriet.

I skoleåret 2016/17 har jeg været på tilsynsbesøg d. 9/8, 24/11, 29/11, 30/11, 19/3, 20/3 og 21/3. Jeg har overværet undervisning i følgende klasser/fag:

 • Engelsk i C2 og 7. klasse
 • Tysk i 9. og 10. klasse
 • Fysik/kemi i 3 forskellige 9. klasser
 • Dansk i 2. klasse og i 3 forskellige 9. klasser
 • Matematik i 2 forskellige 1. klasser samt i 9. og 10. klasse.

Som forberedelse til den enkelte lektion har den ansvarlige lærer på forhånd sendt mig sin års-plan og/eller en redegørelse for lektionens mål, og efter lektionen har jeg drøftet undervisningen, klassens faglige niveau samt udvalgte problemstillinger med den enkelte lærer.

Desuden har jeg overværet skolens modtagelse af eleverne på første skoledag, deltaget i en række klassekonferencer for 9. årgang samt haft samtaler med skolens overbygningskoordinator, specialundervisningskoordinator samt uddannelsesvejleder om muligheder og udfordringer i deres hverv.

I forbindelse med Friskolelovens bestemmelse om at arbejde med ”Frihed og folkestyre” har jeg haft møde med skolens elevråd og de to tilknyttede lærere og drøftet mulighederne for yderligere at intensivere denne del af elevernes uddannelse.

Endelig har jeg haft samtaler med skolens ledelse, hvor jeg har opsummeret mine erfaringer fra tilsynsbesøgene, og hvor vi drøftede aktuelle udfordringer for Viborg private Realskole.

Tilsynets vurdering: I de klasser og fag, hvor jeg har overværet undervisning, har jeg fået et klart indtryk af undervisning, der var velforberedt og blev gennemført med stor vægt på at sikre et højt fagligt niveau og god trivsel for eleverne. Jeg oplevede lærere, der tydeligt og klart har taget lederrollen på sig og som sikrede arbejdsro og fokus i lektionen. Undervisningen startede i alle tilfælde straks ved lærerens ankomst og blev gennemført med varierede undervisningsformer, der tog højde for såvel proces som resultat. Jeg konstaterede en tydelig og naturlig udvikling op gennem skolens 10 årgange med stadig større vægt på faglige krav og selvstændighed i takt med, at eleverne bliver ældre.

Klassekonferencerne på 9. årgang oplevede jeg som velforberedte af klassernes primærlærere, og mødernes afvikling og konklusioner var særdeles tilfredsstillende og udtryk for en klar forbedring i forhold til tidligere.

Det faglige niveau hos eleverne oplevede jeg i mange tilfælde som værende på et særdeles til-fredsstillende fagligt niveau, og ikke mindst er det vigtigt at fremhæve mange elevers lyst til at blive fagligt udfordret og opleve, at de hele tiden bliver dygtigere. Denne lyst til at lære hænger i høj grad sammen med de gode relationer mellem elever og lærere, som man tydeligt mærker på skolen.

Min oplevelse af et højt fagligt niveau bliver bekræftet af skolens resultater ved eksamen. Karaktergennemsnittet ved 9.klasseprøven 2015/16 i de 7 bundne prøvefag 1 (dansk mdtl., dansk skr., retskrivning, engelsk mdtl., matematisk problemløsning, matematiske færdigheder, fysik/kemi) var på VpR 8,0, hvor landsgennemsnittet var 7,2 og gennemsnittet for hele Viborg Kommune var 7,3.

Som særlige fokusområder i næste skoleår har jeg over for ledelsen peget på følgende:

 • Med udgangspunkt i kravene i friskoleloven bør skolen sætte gang i en proces, der evaluerer skolens samlede undervisning. Evalueringen skal have til formål at afklare, om undervisningen lever op til de mål og krav, som skolen har besluttet. Efterfølgende skal der formuleres en opfølgningsplan, der skal lægges frem på skolens hjemmeside.
 • Efter Friskoleloven skal skolen arbejde med det danske samfunds værdier, herunder demokrati og ligestilling mellem kønnene. I lyset af de aktuelle udfordringer med integration af fremmede i det danske samfund opfordrer jeg skolen til fortsat – bl.a. gennem elevrådets arbejde – at ofre dette emne særlig opmærksomhed i de kommende år.
 • Undersøgelser viser, at elevernes forudsætninger for at lære forbedres, hvis de i det daglige er fysisk aktive. Jeg opfordrer VpR til at overveje at gøre ”bevægelse” i en varieret og sjov form til en del af skemaet hver dag.

KONKLUSION
Med baggrund i den undervisning, jeg har overværet, ovennævnte eksamensresultater samt mine mange samtaler med skolens lærere og ledelse er det min klare vurdering, at det samlede undervisningstilbud på Viborg private Realskole ud fra en helhedsvurdering fortsat er på højde med – og i mange tilfælde bedre – end hvad der tilbydes i folkeskolen.

Nye regler fra Undervisningsministeriet pålægger den tilsynsførende at oplyse i sin tilsynserklæring, om skolen har modtaget donationer fra samme kilde til en værdi over 20.000 kr. Jeg har fået oplyst, at Viborg private Realskole i 2016 alene har modtaget 1 donation, nemlig kr. 3.000.000 fra A.P. Møller fonden, som er givet i forbindelse med skolens overtagelse og renovering af en bevaringsværdig bygning.

26. marts 2017
Erling Østergaard
Certificeret tilsynsførende