Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

Alle har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ved undervisningsmiljø forstås skolens fysiske, psykiske og æstetiske miljø.

Det er en fælles forpligtelse at opretholde et godt undervisningsmiljø, og på Viborg private Realskole er vurdering og evaluering formaliseret i et samarbejde mellem ledelsen, skolens to arbejdsmiljørepræsentanter og elevrådet – jf. “Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”.

Rammen for arbejdet er lagt fast i et årshjul, som skal sikre, at der med jævne mellemrum sættes tid af til vurdering, evaluering og opfølgning:

 • I lige år gennemføres en APV af det psykiske arbejdsmiljø for alle faggrupper ansat på VpR
 • I ulige år gennemføres en APV af det fysiske arbejdspladsmiljø for alle faggrupper ansat på VpR
 • Hvert tredje år gennemføres en trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering for samtlige elever på Viborg private Realskole (Mere om spørgeskemaer m.m.). Undersøgelsen bliver gennemført i både danske klasser og i Viborg International School – seneste undersøgelse blev gennemført i 2023

Uanset om der er gennemført en ny undersøgelse i det pågældende år, samles der op på ovenstående emner på et møde i slutningen af hvert kalenderår. Mødedeltagerne er skolens ledelse, arbejdsmiljørepræsentanterne og repræsentanter for skolens elevråd. Mødets emner og konklusioner danner grundlag for en samlet undervisningsmiljøvurdering og en handleplan med konkrete tiltag og en plan for gennemførelsen af disse (Mere om undervisningsmiljøvurdering og handleplan).

Ud over ovenstående er der herunder en liste med en række af de tiltag, som er en fast del af organisationens samlede sikring af, at alle har de bedst mulige forudsætninger for at virke i en hverdag fyldt med både trivsel og læring:

 • Arbejdet med Skoleplan som har et elevrettet spor og et lærerrettet spor. I skoleåret 23/24 handler det elevrettede spor om fortsat at videreudvikle de trivselsfremmede tiltag, som blev sat i søen skoleåret forinden. Det lærerrettede spor har kollegial sparring som emne
 • Trivselstimer med primærlærere hvert kvartal hvor der er afsat tid til arbejdet med klasseregler, ordentlig omgangstone, god social adfærd, og at der tages initiativer til fælles sociale aktiviteter.
 • En overskuelig personalehåndbog
 • Mentorordning for nye kollegaer så man har et formaliseret samarbejde, hvori man kan søge svar, sparring og støtte. Nyansatte får desuden tildelt en pulje timer til på alle måder at finde sig tilrette på Viborg private Realskole
 • Ny-lærer-samtaler, MUS og LUS og hvert andet år afholdes der individuelle VpR-samtaler med skoleleder
 • Forventningsafklarende indskrivningssamtaler for alle nye elever, hvilket følges op af introsamtaler med primærlærerne kort efter skolestarten i nydannede klasser
 • To årlige skole-hjem-samtaler på alle årgange hvor både den faglige og trivselsmæssige udvikling evalueres
 • Fælles indsats for at bevare et befordrende og behageligt fysisk undervisningsmiljø som alle skal bidrage til i kraft af f.eks. daglige duksepligter
 • Hurtig udbedring af eventuelle mangler, og så vidt det er muligt hurtig efterkommelse af ønsker om konkrete forbedringer i de fysiske rammer
 • Stort fokus på æstetikken i de fysiske rammer ved f.eks. farvevalg, indretning, kunst og billeder