Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Det vigtige samarbejde

På Viborg private Realskole er skole/hjem-samarbejdet af uvurderlig betydning.

Vi opfatter forældrene som vores allervigtigste samarbejdspartnere, og vi forventer et positivt engagement af vores forældrekreds.

Forældremøder og skole-hjem-samtaler
For hver klasse afholdes et fælles forældremøde hvert år, som markerer opstarten af skoleåret. På dette møde præsenteres et overblik over årets faglige indhold, aktiviteter og rejser.

Der afholdes individuelle skole-hjem-samtaler to gange om året for alle skolens årgange. Ved disse samtaler evalueres elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Der gives eventuelt en tilbagemelding på de faglige tests, der er gennemført i grundlæggende færdigheder.

Elever og forældre i nyetablerede klasser, 5.z, 8.t, 8.u, 10.x og 10.y, tilbydes i starten af skoleåret en introsamtale, hvor familien kan uddybe baggrunden for skoleskiftet. Samtalens formål er, at der skabes en relation mellem familien og primærlærerne, og at eleven har mulighed for at fortælle om sin umiddelbare oplevelse af skolestarten på Viborg private Realskole.

For forældre og elever på 8. – 10. årgang tilbydes der desuden sekundærlærer-samtaler, hvor der er mulighed for at tale med samtlige faglærere. Dette skal blandt andet understøtte elevens kommende uddannelsesvalg.

Teamsamarbejde
På Viborg private Realskole har vi et team-samarbejde omkring den enkelte klasse. Teamet består af to primærlærere, et antal faglærere og eventuelt en klassepædagog. Primærlærerne deler klasselærerfunktionen og har dermed den tætte kontakt til elever og forældre.

Teamet afholder et antal møder i løbet af skoleåret for at kunne skabe endnu bedre forståelse for den enkelte elev samt sikre klassens faglige og sociale udvikling.

Karakterer
Der gives karakterer efter 7-skalaen fra starten af 7. årgang. 7. – 10. årgang modtager karakterbøger to gange om året. Der gennemføres desuden års- og terminsprøver på 8. – 10. årgang.

For nye elever
Hvert år lige før sommerferien inviteres alle nye elever og forældre til et velkomstarrangement med det formål at give tryghed i forbindelse med den kommende skolestart på Viborg private Realskole. Læs mere her om “Optagelse af nye elever og skolestart for disse”.

Kontakt til skolen
Al skriftlig kommunikation foregår via ForældreIntra, som alle skolens forældre har adgang til. Her vil der komme forældrebreve, informationer fra skolens kontor samt opslag om eventuelle arrangementer og nyheder.

I forhold til mere personlige og følsomme forhold ønsker vi en mundtlig dialog enten via telefon eller et møde, og man er således altid velkommen til at tage kontakt til klassens primærlærere eller skolens øvrige personale. Skolen vil i sådanne tilfælde ligeledes tage direkte kontakt til de enkelte forældre.