Mål for undervisningen

På Viborg private Realskole arbejder vi ud fra ”Fælles Mål”, som fastsætter overordnede nationale mål for, hvad eleverne skal lære i grundskolens fag samt i børnehaveklassen.

Som fri grundskole er Viborg private Realskole ikke forpligtiget til at følge ”Fælles Mål”, men Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen – altså ”Fælles mål”.

Tilsynet omfatter skolens faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse og er grundlaget for en løbende evaluering. Læs mere

En fri grundskole skal ifølge lov om friskoler og private grundskoler give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kravet omtales som “stå mål med-kravet”. Overordnet betyder det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Målet for den enkelte er at blive så god som muligt. Det bliver man, når man udvikler sig i et trygt og struktureret læringsrum, hvor man trives og har lyst til at være.

En høj faglighed kan altså ikke stå alene, men skal altid være båret af et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab i klassen og på årgangen, hvor rammerne sættes af nærværende, engagerede og professionelle voksne.

Ifølge friskoleloven er ”Frihed og folkestyre” et krav, så eleverne rustes lige så godt som eleverne i folkeskolen til at begå sig i det danske samfund. Loven indebærer, at de frie grundskoler er forpligtede til at undervise eleverne i principperne for det danske folkestyre og derved bibringe eleverne en demokratisk forståelse.

På Viborg private Realskole arbejdes der konkret med dette i flere forskellige sammenhænge lige fra det formaliserede elevrådsarbejde til besøg i demokratiske institutioner som Folketinget i København og Rigsdagen i Berlin i forbindelse med skolerejser.