Mål for undervisningen

På Viborg private Realskole arbejder vi ud fra ”Fælles Mål”, som fastsætter overordnede nationale mål for, hvad eleverne skal lære i grundskolens fag samt i børnehaveklassen.

Som fri grundskole er Viborg private Realskole ikke forpligtiget til at følge ”Fælles Mål”, men Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen – altså ”Fælles mål”.

Tilsynet omfatter skolens faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse og er grundlaget for en løbende evaluering. Læs mere

En fri grundskole skal ifølge lov om friskoler og private grundskoler give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kravet omtales “stå mål med-kravet”. Overordnet betyder det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

På Viborg private Realskole er fagrækken en lille smule anderledes end den, der findes i folkeskolen:

  • Der afholdes FP9 prøver i samtlige udbudte fag, og det forventes, at alle elever aflægger prøve
  • Tyskundervisningen er obligatorisk for alle elever fra 5. klasse
  • Der tilbydes franskundervisning fra 7. årgang, og man kan aflægge FP9 både skriftligt og mundtligt på samme vilkår, som når man har fulgt tyskundervisningen
  • Der tilbydes valgfaget Cambridge English, og eleverne kan gå til eksamen i faget
  • Der undervises i historie på 10. årgang, og eleverne skal til en intern prøve med intern censur
  • Der undervises ikke i kristendom eller religion på 7.-9. klassetrin, og der afholdes derfor ikke prøve i faget

Ifølge friskoleloven er ”Frihed og folkestyre” et krav, så eleverne rustes lige så godt som eleverne i folkeskolen til at begå sig i det danske samfund. Loven indebærer, at de frie grundskoler er forpligtede til at undervise eleverne i principperne for det danske folkestyre og derved bibringe eleverne en demokratisk forståelse.

På Viborg private Realskole arbejdes der konkret med dette i flere forskellige sammenhænge lige fra det formaliserede elevrådsarbejde til besøg i demokratiske institutioner som Folketinget i København og Rigsdagen i Berlin i forbindelse med skolerejser.

Timefordelingsplan

Oversigt over hvilke fag, vi udbyder på de forskellige klassetrin.