Samfundsansvar

Skolens samfundsansvar og social ansvarlighed på Viborg private Realskole

Viborg private Realskole har tilsluttet sig Danmarks Private Skolers kodeks for samfundsansvar. Kodekset er et fælles værdigrundlag, som består af syv konkrete samfundsløfter.

Kodekset indeholder følgende overskrifter :

 • Skolen og omverden
 • Skolens rummelighed og resultater
 • Skolen til fremtiden
 • Skolens mangfoldighed
 • Skolen som forebyggende instans
 • Skolens fokus på rettigheder og konventioner
 • Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Læs eventuelt mere om de 7 samfundsløfter ved at følge dette link:

https://privateskoler.dk/politik-og-presse/-/samfundsansvar/de-7-samfundsloefter/

På Viborg private Realskole betyder vores tilslutning til dette kodeks, at skolens bestyrelse og ledelse løbende arbejder med skolens samfundsansvar og de syv samfundsløfter. Emnerne er således en vedvarende og eksplicit del af skolens værdigrundlag og strategi.

Vi foretager således aktive handlinger i dagligdagen samt i vores beslutningsprocesser, der skal sikre, at vi som skole og som arbejdsplads honorerer og implementerer løfterne i vores hverdag.

Samfundsansvar som en del af skolens værdier og pædagogiske praksis  

Vi arbejder som skole ud fra et værdisæt, der skaber rammen om såvel små som store beslutninger i vores fælles hverdag. Vi optager mange nye elever hvert år, som aktivt har valgt at blive en del af vores fællesskab.

I vores arbejde med skolens elever har vi et vedvarende fokus på at gøre dem til kompetente og livsduelige borgere i fremtidens samfund. Det betyder blandt andet, at vi har tydelige forventninger til elevernes deltagelse i både undervisningen samt den øvrige del af vores fælles dagligdag. Vi forventer en fælles indsats i forhold til skabelsen af et risikofrit miljø, hvor omgangstonen er præget af ordentlighed og gensidig respekt. Vi arbejder bevidst med de konventioner og love, der skal sikre og understøtte en global fremtid med plads til forskellighed, gensidig tolerance, en demokratisk tilgang samt lige muligheder for alle. En gradueret inddragelse af eleverne i beslutningsprocesserne er en naturlig del af dagligdagen. Dette sker med henblik på at udvikle den enkeltes tro på værdien af engagement og ansvar – eksempelvis via arbejdet i skolens to elevråd.

I praksis betyder det, at vi har en række tiltag, der skal sikre, at vi kan være en skole for elever med vidt forskellige baggrunde – hermed menes både sociale, faglige, kulturelle og religiøse forskelle.

Eksempler på understøttende aktiviteter kan ses her :

 • Tildeling af specialundervisning med cirka 50-70 ugentlige lektioner
 • Mulighed for supplerende undervisning af tosprogede elever ved behov
 • Mentorforløb og samtaler ved behov
 • Fokus på eksamensangst med mulighed for en tilknyttet mentor i forbindelse med termins- og afgangsprøverne
 • Ressourcepædagoger tilknyttet fra 0. – 3. årgang med cirka 30 ugentlige lektioner. Cirka 10 af de tildelte lektioner er afsat til en sikring af en god opstart for eleverne på 0. årgang
 • Støtte til opstarten af de internationale klasser med en ekstra lærer til de yngste elever samt mulighed for særlig sprogstøtte ved behov
 • Faglig niveaudeling i engelsk, tysk og matematik på 8.-9. årgang
 • Mulighed for deltagelse i lektiecafé på en række årgange i både danske og internationale klasser
 • Kursusforløb med fokus på stave-læse-vanskeligheder
 • Introduktion og vedvarende hjælp til programmer til læse- og skrivestøtte. Der tilbydes desuden forældreundervisning til familier med børn med læse- og skrivevanskeligheder
 • Ressourcekorps bestående af pædagoger og lærere med særlige kompetencer i forhold til elever med faglige og/eller sociale vanskeligheder
 • Læsevejleder til støtte og vejledning af lærere, elever og forældre
 • Intern psykolog, som understøtter skolens håndtering og støtte af elever med udfordringer
 • Grundigt testarbejde samt faglig opfølgning på alle klassetrin
 • Mulighed for reduktion af skolepenge samt økonomisk hjælp til skolerejser og SFO
 • En række indsatser og tilbud, der skal understøtte og kvalificere elevernes overgang til ungdomsuddannelserne
 • Trivselsvejledere med et særligt fokus på etablering af aktiviteter og arrangementer for skolens elever – herunder eftermiddagstilbud til skolens mellemtrinselever for at skabe fællesaktiviteter samt modarbejde ensomhed og potentiel mistrivsel

Social ansvarlighed som arbejdsplads

Viborg private Realskole er den daglige arbejdsplads for omkring 100 mennesker. Vi tager ansvaret for vores personalegruppe meget alvorligt, og vi har et vedvarende fokus på at sikre, at vores skole er en tryg, attraktiv og god arbejdsplads for alle faggrupper.

Vi ønsker ligeledes at være en arbejdsplads, der kan rumme medarbejdere med forskellige kvalifikationer, baggrunde og arbejdsrelaterede hensyn/behov.

Det betyder blandt andet, at vi har :

 • Flere ansatte på Flex-job-vilkår med ansættelser på 3-18 ugentlige timer
 • En del ansatte på deltid i alle faggrupper samt løbende mulighed for ændring i ansættelsesgrad ved behov
 • Flere årlige aftaler om praktikforløb, jobafklaringsforløb m.m.
 • Et velfungerende samarbejde med Viborg Jobcenter
 • Mulighed for psykologbistand og coaching ved behov
 • Klare aftaler for udførelse af arbejde og funktioner
 • Arrangementer og tiltag, der skal sikre gensidig tryghed og trivsel i personalegruppen
 • En aktiv personaleforening med aktiviteter for alle faggrupper
 • Politikker og retningslinjer med henblik på at sikre organisatorisk tryghed, gensidige forventninger samt forebyggelse af uhensigtsmæssig/krænkende adfærd

Ansvarlighed og omtanke for fremtiden

Klima og miljø er helt afgørende for vores fremtid, og der er heldigvis sket en betydelig synliggørelse af behovet for at sikre og bevare vores natur. Der er således opstået en skærpet opmærksomhed og miljøbevidsthed, og det er en stor opgave, som alle er nødt til at tage del i.

Viborg private Realskole ønsker selvsagt at være en del af løsningen og bidrage aktivt til at passe på vores jord ved vedvarende at tænke miljøvenlige løsninger ind i vores fælles dagligdag. Det sker  både i form af etablering af energibesparende foranstaltninger i skolens bygninger, men også ved at øge vores elevers bevidsthed om ressourceforbrug samt et fælles fokus på miljø og bæredygtighed.

Hermed følger nogle eksempler på klimarelaterede tiltag og grønne initiativer :

 • Elevdeltagelse i årlige affaldsindsamlinger
 • Afholdelse af emneuge med særligt fokus på bæredygtighed
 • Etablering af energibesparende tiltag i skolens samlede bygningsmasse
 • Udskiftning af vinduer og døre samt efterisolering af ydermure og lofter med henblik på en vedvarende reduktion af varmeforbruget
 • Øget opmærksomhed på skolens samlede ressourceforbrug (herunder blandt andet kopiering og materialeforbrug)
 • Upcycling og genanvendelse af inventar m.m.