Elevtrivsels- og antimobbepolitik

På Viborg private Realskole udgør alle en vigtig del af fællesskabet. Fællesskabet er således nævnt som den første af skolens kerneværdier.

Fællesskab danner forudsætning for faglig og social udvikling, da det er skolens mål, at alle elever skal have følelse og oplevelse af tryghed, tillid og nærvær. Derfor skal alle føle sig velkomne og værdsatte på Viborg private Realskole. I det forpligtende fællesskab skal alle være bevidste om ansvaret for at få samarbejdet til at fungere og være med til at sikre, at samtlige elever trives – uanset om vi er lærere, klassekammerater eller forældre.

Trivsel er glæde ved at komme i skole. Glæden kan komme til udtryk i forskellige former, og den kan ændre sig fra dag til dag. Alle elever har krav på god trivsel, og derfor er det en forudsætning, at der ikke foregår mobning på Viborg private Realskole. Skolen er båret af god omgangstone, gensidig tillid samt en åben og konstruktiv dialog.

Derfor er følgende trivselsfremmende tiltag en del af hverdagen på Viborg private Realskole:

Elevtrivsel:

 • Skole-hjem-samtaler to gange årligt
 • Primærlærersystem med tæt dialog mellem skole og hjem
 • Mulighed for inddragelse af specialundervisningskoordinator ved behov for særlig støtte
 • Mulighed for inddragelse af skolen interne psykolog og/eller PPR ved specifikke udfordringer
 • Indskrivningssamtaler med gensidig forventningsafklaring
 • Velkommenaftener for nye elever
 • Tilbud om lektiecafé
 • Eftermiddagstilbud, valgfag m.m.
 • Skolen har to trivselskoordinatorer, der har som mål at arbejde med fællesskabsskabende aktiviteter

Klassetrivsel:

 • Emneuger tre gange årligt
 • Skolerejser på hver årgang
 • Forældreråd i alle klasser
 • Udarbejdelse af klasseregler
 • Samarbejde med SSP

Skoletrivsel:

 • Et kontinuerligt fokus på den gode omgangstone
 • Et tæt og gensidigt forpligtende skole-hjem-samarbejde
 • Talrige traditioner, som udgør en fast del af årshjulet. Det drejer sig blandt andet om juleafslutning i Domkirken, forårskoncert, skolefester, Luciaoptog, motionsdag, morgensang, juleklippedag, sommerfest på Borgvold, Børnevillaens julefrokost, karameldag m.m.
 • Et tæt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse
 • Elevråd
 • Undervisningsmiljøvurderinger
 • Legepatrulje

Handlinger ved mistanke om et barns mistrivsel

 • Tæt dialog mellem skole og hjem, forsøg på at klarlægge årsagerne til mistrivsel
 • Inddragelse af eventuelle kompetencepersoner, fx skolens interne psykolog eller specialundervisningskoordinatoren (på sigt evt PPR-inddragelse)
 • Den pågældende afdelingsleder orienteres eller inddrages