Trivsels- og antimobbepolitik

På Viborg private Realskole udgør alle en vigtig del af fællesskabet. Fællesskabet er således nævnt som den første af skolens kerneværdier.

Fællesskab danner forudsætning for faglig og social udvikling, da det skal give alle en følelse og oplevelse af tryghed, tillid og nærvær. Derfor skal alle føle sig velkomne og værdsatte på Viborg private Realskole. I det forpligtende fællesskab skal alle være bevidste om ansvaret for at få samarbejdet til at fungere og være med til at sikre, at samtlige elever trives – uanset om vi er lærere, klassekammerater eller forældre.

Trivsel er glæde ved at komme i skole. Glæden kan komme til udtryk i forskellige former, og den kan ændre sig fra dag til dag. Alle elever har krav på god trivsel, og derfor er det en forudsætning, at der ikke foregår mobning på Viborg private Realskole. Skolen er båret af god omgangstone, gensidig tillid og god dialog.

Derfor er følgende trivselsfremmende tiltag en del af hverdagen på Viborg private Realskole:

Elevtrivsel:

 • Skole-hjem-samtaler to gange årligt
 • Mulighed for inddragelse af AKT-lærer samt specialundervisningskoordinator
 • Indskrivningssamtaler med gensidig forventningsafklaring
 • Velkommenaftener for nye elever
 • Tilbud om lektiecafé
 • Valgfag
 • Primærlærersystem

Klassetrivsel:

 • Emneuger tre gange årligt
 • Skolerejser på hver årgang
 • Teaterprojekt på 7. Årgang
 • Forældreråd i alle klasser
 • Udarbejdelse af klasseregler
 • Samarbejde med SSP

Skoletrivsel:

 • Et kontinuerligt fokus på den gode omgangstone
 • Et tæt og gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde
 • Talrige traditioner som udgør en fast del af årshjulet. Det drejer sig blandt andet om juleafslutning i Domkirken, forårskoncert, skolefester, Luciaoptog, motionsdag, morgensang, juleklippedag, sommerfest på Borgvold, Børnevillaens julefrokost, karameldag
 • Forældrerepræsentantskab
 • Et tæt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse
 • Elevråd
 • Undervisningsmiljøvurderinger
 • Legepatrulje

Handleplan ved mistrivsel

Såfremt der skulle opstå situationer med mistrivsel, vil primærlæreren og afdelingslederen udarbejde en handleplan i et tæt samarbejde med elevens/elevernes forældre. Her kan skolen inddrage såvel interne som eksterne samarbejdsparter.

Handleplanen vil være et fælles, dynamisk og fremadrettet arbejdsredskab for alle implicerede parter.

En sådan handleplan tager naturligvis udgangspunkt i situationens individuelle karakter og med afsæt i skolens værdigrundlag.