TILSYN
Viborg private Realskole

Skolens tilsynsførende Erling Østergaard, som er valgt af forældrene, skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Heri skal den tilsynsførende blandt andet vurdere, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Erklæringen skal ifølge Undervisningsministeriets regler offentliggøres på skolens hjemmeside. Har skolen flere tilsynsførende, skal det fremgå tydeligt af tilsynserklæringen, hvis de ikke er enige om indholdet.
De tilsynsførende har hver især ret til at orientere forældrekredsen, hvis de har et særligt standpunkt.

 
 

Tilsynserklæring 2015-2016, 18. marts 2016

Lovgrundlaget for tilsynet: ”Bekendtgørelse om lov om friskoler og private grundskoler m.v.”, hvor der i § 9 blandt andet står: Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med:
1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og
3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2: Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

Tilsynsdatoer: 11/8 , 4/11, 5/11, 12/11, 2/3, 3/3. Forud for udarbejdelsen af årets tilsynserklæring har jeg haft en længere samtale med skolens ledelse med fokus på året der gik og næste års udfordringer.  

Tilsynets indhold: 4 ”eventyrværksteder” i indskolingsklasserne, temadag i 5. klasse, prøveafslutning i tysk/10. klasse, matematik i 2. klasse og C1, biologi i 8 klasse og i C5, dansk i 8. , 9. og 10. klasse, tysk i 6. og 7. klasse, engelsk i 9. klasse og C5,  projektarbejde i 8. klasse. Desuden har jeg overværet 7. klassernes teaterforestilling om demokrati og fællesskab.
Som forberedelse til tilsynslektionerne har den ansvarlige lærer på forhånd sendt mig sin årsplan samt nogle stikord om formålet med besøgslektionen, og som hovedregel er lektionen blevet fulgt op af en samtale mellem undertegnede og læreren.
På den første skoledag i august overværede jeg modtagelsen af eleverne og starten på skoleåret. Endelig har jeg overværet lærernes årgangskonferencer i efteråret 2015.
I forbindelse med Friskolelovens bestemmelse om at arbejde med ”Frihed og folkestyre” har jeg i efteråret og foråret haft konstruktive samtaler med lærere og ledelse om, hvordan dette arbejde skal udvikles i de kommende år.   

Tilsynets vurdering: I de klasser og fag, hvor jeg har overværet undervisning, har jeg fået et klart indtryk af undervisning, der var velforberedt, og hvor læreren vidste, hvad han/hun ville med lektionen. Den enkelte lektion var som hovedregel planlagt ud fra en årsplan, der var udarbejdet ved årets begyndelse og løbende justeret gennem skoleåret. Jeg konstaterede, at undervisningen startede til tiden, og at den ofte blev gennemført med varierede undervisningsformer, der på bedste vis tog højde for såvel proces som resultat. Jeg oplevede lærere, der var tydelige i deres adfærd over for eleverne og som sikrede arbejdsro og fokus i lektionen ved venligt, men bestemt at gribe ind over for tilløb til uro. I forbindelse med tema-undervisning, projektarbejde og undervisning organiseret på tværs af klasser og årgange bemærkede jeg engagerede lærere, der motiverede deres elever til et højt aktivitetsniveau.
Også mine tilsynsbesøg i skolens internationale afdeling gav mig et klart indtryk af engageret undervisning og elever med et højt fagligt niveau.

Jeg oplevede elever, der i altovervejende grad var parate til at modtage undervisning og hvor det store flertal syntes at have arbejdet med lektier, de havde fået pålagt. Det faglige niveau hos eleverne oplevede jeg som værende på et tilfredsstillende fagligt niveau, i en række tilfælde på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 

Skolen har i 2015/16 indledt en praksis, der skal øge elevernes aktive deltage i relevante beslutningsprocesser på skolen og bevidstgøre dem om det danske samfunds værdier, herunder demokrati og ligestilling mellem kønnene. Ikke mindst i disse år vurderer jeg dette arbejde som særdeles vigtigt og konstaterede ved mine samtaler, at der arbejdes godt med disse problemstillinger og at arbejdet vil fortsætte i de kommende år.   

Ved mine besøg på skolen har jeg - udover ovenstående - med glæde bemærket, at omgangsformen mellem voksne og børn er præget af varme, ro og venlig bestemthed, hvilket jeg vurderer som værende af den største betydning for elevernes trivsel og indlæringsmuligheder.

Konklusionerne på mit tilsynsarbejde i indeværende skoleår var den 17/3 genstand for en grundig og konstruktiv drøftelse med skolens ledelse. Ved mødet fremhævede jeg bl.a. nedenstående tre punkter, der – udover fortsat fokus på den faglige undervisning - efter min opfattelse bør ofres særlig opmærksomhed i skoleåret 2016/17:

”Frihed og folkestyre”
(§ 1 i Bekendtgørelse af lov om friskole)

I lyset af de aktuelle udfordringer med integration af fremmede i det danske samfund bør emnet ofres særlig opmærksomhed i de kommende år.    

Sammenhængen mellem skolens danske og internationale afdeling.
Ved mine tilsynsbesøg var det min oplevelse, at skolens danske og internationale del kun delvist er integreret med hinanden i dagligdagen, og det vil være ønskeligt med yderligere integration.

Skolens hjemmeside
Skolens hjemmeside forekommer ikke at være helt på højde med skolens øvrige høje niveau. Nogle centrale oplysninger er forældede eller mangler, og skolens værdigrundlag fremstår utydeligt. En bedre ajourføring af hjemmesiden samt en tydeligere præsentation af skolens værdigrundlag vil bidrage til endnu bedre at afstemme de gensidige forventninger mellem skole og forældre og vil desuden være nyttig i forhold til nye borgere i Viborg, der søger en skole til deres børn.

KONKLUSION
Viborg Private Realskole har i de sidste par år været gennem store forandringer med stærk vækst i antal elever og ansatte, nye bygningsforhold, en voksende international afdeling med særlige krav og arbejdsvaner, en ny overenskomst og skiftende politiske krav til undervisningen. Disse mange og samtidige forandringer har medført store udfordringer og et stort arbejdspres for såvel ledelse som ansatte, men det er mit bestemte indtryk, at det er blevet tacklet med sans for både effektivitet, målopfyldelse og fortsat trivsel for elever og ansatte. På baggrund af årets tilsynsarbejde er min konklusion fuldstændig entydigt, at ansatte og ledelse udfører et professionelt og flot stykke arbejde, og at undervisningstilbuddet ud fra en helhedsbetragtning er på højde med – eller bedre end - hvad der tilbydes i folkeskolen.

Erling Østergaard
Certificeret tilsynsførende

18. marts 2016
 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk