PROFIL
Viborg private Realskole
På Viborg private Realskole arbejder vi hele tiden for at videreudvikle elevernes faglige og personlige potentiale.

Skolens elever skal således opleve, at de støttes og udfordres i fagene, og at de lærer at arbejde både målrettet, struktureret, kreativt og selvstændigt.

 
 

Elevernes faglige udvikling - opmærksomhed og evaluering

Viborg private Realskole er en faglig skole, der prioriterer en grundig og solid undervisning højt.
I undervisningen benytter vi forskellige undervisningsmetoder, der passer til eleven, klassen og emnet. Klasseundervisning, individuel undervisning, emnearbejde, herunder projektarbejde og tværfaglig undervisning er nogle af de arbejdsformer vi anvender på skolen.

I dagligdagen gennemføres undervisningen ud fra det almindelige skema. Derudover afholdes der en række fagdage og emneuger, der giver mulighed for fordybelse i det enkelte fag og samt tværfagligt samarbejde.

LEKTIER
Som udgangspunkt har alle elever fra 1. – 10. årgang lektier for hver dag. Lektiemængden vil naturligvis variere i omfang og form, og der kan være tale om både fra dag-til-dag-lektier samt skriftlige afleveringer.

Der er ikke lektier på 0. årgang, men der kan tilbydes opgaveark samt letlæsningsbøger til elever, der ønsker at arbejde med det faglige derhjemme.

Lektieprincippet giver et øget udbytte af den daglige undervisning, og det tilfører den enkelte elev en række gode arbejdsvaner, der vil gavne såvel grundskoleforløbet som den efterfølgende ungdomsuddannelse.

Vi forventer, at alle elever er velforberedte til den daglige undervisning, og der tilbydes lektiecafé på skolen flere gange om ugen for at støtte skolens elever i deres forberedelsesproces.

For skolens yngste elever er der mulighed for at lave lektier i skolens SFO.

LÆSNING
Skolen har tilknyttet en læsevejleder, der arbejder med at fremme og understøtte elevernes individuelle læseudvikling. Der er tydelige forskningsresultater, der viser, at en daglig læseindsats udvikler barnet læsekvalifikationer samt læsehastighed. Vi forventer derfor, at skolens forældre bakker op om læsningen ved at sikre, at der foregår daglig læsetræning i hjemmet.

MEDLÆRERTIMER
I 1. klasse deltager dansk- og matematiklæreren i 1 lektion ugentligt i hinandens timer. Medlærer-timerne understøtter overgangen fra 0. klasse til 1. klasse samt det faglige og sociale arbejde med klassen.

SPROGUNDERVISNING
Der undervises i engelsk, tysk, fransk og latin på Viborg private Realskole. Engelskundervisningen starter i 0. klasse og fortsætter frem til og med 10. årgang. På 0. og til 2. årgang undervises der i ”Play and learn in English” (se mere), mens der fra 3. klassetrin påbegyndes undervisning i både mundtlige og skriftlige discipliner.

Fra 8. årgang kan den almindelige engelsk-undervisning suppleres med Cambridge-undervisning, der afholdes af skolens internationale undervisere. Der vil være mulighed for at aflægge prøve efter forløbet.

  Der undervises i tysk fra 5. klassetrin, og det er obligatorisk at følge og aflægge afgangsprøve i tysk. På 10. klassetrin kan eleverne fritages for prøven og modtage en mindre prøveorienteret tyskundervisning, hvis det ønskes.

Der undervises i fransk fra 7. klasse. Faget er et tilvalg, der medfører flere ugentlige lektioner på skemaet. Der kan aflægges afgangsprøve i fransk ved udgangen af 9. klasse.

Latin udbydes som kursus for elever på 8. – 10. årgang.

NIVEAUDELING
På 8. og 9. årgang niveaudeler vi eleverne i fagene matematik, engelsk og tysk. Det betyder, at eleverne i samråd med deres faglærere placeres på et hold, der tilgodeser netop deres forudsætninger. Niveaudeling påbegyndes efter efterårsferien på 8. årgang. Samtlige hold arbejder frem mod afholdelse af afgangsprøver ved udgangen af 9. klasse.

PROJEKTOPGAVEN
Alle elever i 8. og 9. klasse laver en projektopgave.
For 9. årgang gælder det, at karakter og udtalelse påføres afgangsbeviset.

OBLIGATORISK SELVVALGT OPGAVE I 10. KLASSE (OSO)
10. klasse gennemfører den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO).

IDRÆT
Der undervises i idræt i to lektioner om ugen. De yngste elever undervises i skolens gymnastiksal. Fra 6. – 10. årgang undervises der i hallerne på Overdamsvej.

Der undervises i svømning fra 2. – 5. årgang.
Fritagelse for deltagelse fra idræt/svømme-undervisning sker ved henvendelse med kontakt-bog til idrætslærerne. Skolen deltager hvert år i Søndersøløbet, hvor vi har stolte traditioner.

VALGFAG
Der tilbydes en række valgfag, som eleverne kan vælge på 8. – 10. årgang. Tilmeldingen er bindende, og fagene er placeret uden for det almindelige skema. Fagene kan både have et faglig og et kreativt indhold.

AFGANGSPRØVER
Elever fra 9. og 10. årgang afslutter deres skolegang med de statskontrollerede prøver. Vi forventer, at alle indstiller sig til prøverne.

KLASSEKVOTIENTER
Fra 0. – 3. klasse optages der 20 elever pr. klasse i gennemsnit. 0.klasse påbegyndes dog med 21 elever. Der optages ikke en ny elev, hvis elev nummer 21 flytter fra skolen. Fra 4. – 10. klasse optages der 22 elever pr. klasse i gennemsnit.
Vi tilstræber en ligelig fordeling af drenge og piger i klasserne.

 
 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk