REGLER
Viborg private Realskole

Information om skolens vigtigste regler.

 
 

Opførsel og regler

Skolens vigtigste regel handler om gensidig respekt og god omgangstone. Vi forventer, at alle hjælper med at sikre, at skolens atmosfære er præget af plads til det enkelte individ samt omsorg for alles trivsel og udvikling.

Vi forventer, at alle passer på skolens fysiske rammer og inventar, så skolen kan være pæn og hyggelig for alle.

Ulovligt fravær tolereres ikke. Ved tilfælde af ulovligt fravær vil hjemmet blive kontaktet af skolen. Ved gentagne tilfælde kan dette få konsekvenser for elevens skolegang på Viborg private Realskole.

Ved sygefravær skal klassens primærlærere orienteres via kontaktbogen.

Hvis hjemmet ønsker barnet fritaget for undervisning i mere end 1 dag, skal skolens ledelse orienteres via kontaktbogen og give tilladelse hertil.

Det er ikke tilladt at ryge på skolens grund.

Færdsel uden for skolens område
Elever fra 0.-8. årgang må ikke forlade skolens område uden særskilt tilladelse. I 9. og 10. klasse kan man få lov til at forlade skolens grund i frikvarterene, hvis man har afleveret en underskrevet udetilladelse.

I undervisningssammenhænge må man, med lærerens tilladelse, forlade skolens grund fra 6. klasse.

Ved færdsel på cykel i forbindelse med skole/SFO-relaterede arrangementer skal eleverne medbringe og anvende cykelhjelm.

  Mobiltelefoner og IT-udstyr må medbringes på skolen på eget ansvar
Fra og med 6. klasse forventer vi, at eleverne selv råder over det nødvendige udstyr og medbringer det når undervisningen kræver det.

IT-udstyr er et redskab og giver mange muligheder. Det skal være til gavn og må ikke være til ulempe for egen eller andres læring - derfor har vi et sæt regler for brugen af udstyret på skolen og ved deltagelse i skolerelaterede aktiviteter uden for skolen. Se reglerne her.

Ved brud på reglerne i forbindelse med undervisningen, konfiskeres udstyret og opbevares på skolens kontor. Udstyret udleveres ved udgangen af den efterfølgende skoledag. Ved gentagende tilfælde af brud på reglerne, vil skolen tage kontakt til hjemmet.

Snyd med prøver og afleveringsopgaver
Desværre falder nogen elever for fristelsen til at kopiere andres materiale direkte ind i afleveringsopgaver eller prøver, uden angivelse af at der ikke er tale om eget arbejde. Fra skolens ser vi med alvor på disse situationer, og behandler dem efter følgende retningslinjer: Læs mere.

 
Viborg private Realskole . Trekronervej 10-14  . 8800 Viborg  . Tlf. 8662 0888 . vpr@viborgrealskole.dk